Tomasz Baszkowski - radca prawny, kancelaria prawna Poznań
Profesjonalne usługi i wieloletnie doświadczenie

Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne to umowy odpłatne, w ramach których jednostka dysponująca środkami publicznymi (zamawiający) zleca innemu podmiotowi (wykonawca) wykonanie określonych dostaw, usług oraz robót budowlanych. Postępowania o zamówienie publiczne (z czego najdonioślejszą wartościowo część stanowią przetargi), mają na celu doprowadzić do zawarcia takich właśnie umów. Zamawiającemu chodzi o to aby wybrać najkorzystniejszą, spośród dostępnych na rynku ofert, zawrzeć umowę i chronić jej należyte wykonanie. Wykonawcom natomiast zależy na uzyskaniu zlecenia na realizację umowy finansowanej ze środków publicznych, a zatem z założenia pewniejszej i stabilniejszej pod kątem zdolności płatniczej kontrahenta. Prawo zamówień publicznych jako przedmiot umów wymienia dostawy, usługi oraz roboty budowlane, jednak w istocie chodzi tu o zasadniczo wszelkie typy umów nazwanych określonych w kodeksie cywilnym. Do najczęściej zawieranych w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych umów należą umowy sprzedaży, o roboty budowlane, o dzieło, umowy ubezpieczenia, kredytu bankowego, umowy rachunku bankowego. Często są to także umowy mieszane, w których łączy się elementy np. dostawy określonego towaru (sprzedaż) wraz z usługą montażu (dzieło).

Mając na uwadze doświadczenia w obsłudze prawnej postępowań zamówieniowych, Kancelaria oferuje Klientom w pełni zawodowe przygotowanie w tej dziedzinie prawa oraz skuteczną ochronę ich interesów na rynku zamówień publicznych.

Kancelaria działa jako pełnomocnik wykonawców czyli przedsiębiorców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. W ramach tego świadczy pomoc w zakresie:

 1. przygotowania ofert i właściwej dokumentacji formalnoprawnej;
 2. sporządzania wniosków o wyjaśnienie specyfikacji i wzorów umów (tzw. pytania);
 3. sporządzania umów konsorcjum i stosownych pełnomocnictw;
 4. w trybach negocjacyjnych prowadzi w imieniu Klienta negocjacje z zamawiającym;
 5. we wszelkich trybach sporządza w imieniu i na rzecz Klienta środki ochrony prawnej. W obecnym stanie prawnym po zlikwidowaniu instytucji protestu, są to odwołania do Prezesa KIO oraz skargi do sądów okręgowych (wydziałów gospodarczych odwoławczych). Kancelaria sporządza jednak także zawiadomienia o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych, a także o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

Na gruncie prawa zamówień publicznych Kancelaria świadczy pomoc prawną także na rzecz zamawiających, czyli tych wszystkich, którzy dysponując środkami publicznymi, są stroną kupującą towary i usługi na rynku zamówień publicznych. Oprócz jednostek sektora finansów publicznych (administracja rządowa, samorządowa, szpitale, przedszkola, szkoły, teatry itd.), coraz częściej także prywatne podmioty (przedsiębiorcy) są zobowiązane do stosowania w charakterze zamawiających ustawy Prawo zamówień publicznych. Chodzi tutaj o duże zamówienia budowlane i infrastrukturalne, gdy ponad 50 % wartości udzielanego przez nie zamówienia jest finansowane ze środków publicznych lub przez określone przepisami podmioty „publiczne” (partnerstwo publiczno-prywatne).

Prawnicy Kancelarii doradzają i przygotowują dokumentację dotyczącą postępowań, w tym np.:

 1. uchwały organów w przedmiocie potrzeby nabycia towaru czy usługi, zatwierdzenia trybu postępowania itd.;
 2. akty powołania członków komisji przetargowych, regulaminy postępowania, określanie praw i obowiązków;
 3. uzasadnienia wydatkowania środków na dany cel;
 4. uzasadnienia wyboru trybu postępowania o zamówienie publiczne;
 5. ogłoszenia o wszczęciu jak i o udzieleniu zamówienia publicznego;
 6. specyfikacje istotnych warunków zamówienia;
 7. istotne postanowienia przyszłej umowy o zamówienie publiczne (wzory umów);
 8. odpowiedzi na pytania wykonawców;
 9. reprezentację zamawiających w postępowaniach odwoławczych oraz ze skargowych przed sądami okręgowymi;
 10. odpowiedzi na ewentualne zarzuty naruszenia zasad udzielania zamówień, podnoszone przez organy kontroli.

Prawidłowe przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest decydujące z punktu widzenia ewentualnej odpowiedzialności na gruncie przepisów o finansach publicznych oraz o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Obecnie jednak największą sankcję dla zamawiających stanowi rygor zwrotu środków w zamówieniach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Oprócz najwyższej staranności w wydatkowaniu tych środków, zamawiający musi odpowiednio skutecznie i umiejętnie stosować przepisy o zamówieniach publicznych, które podlegają częstym nowelizacjom i zmianom w zakresie interpretacji norm tej dziedziny prawa.