Tomasz Baszkowski - radca prawny, kancelaria prawna Poznań
Profesjonalne usługi i wieloletnie doświadczenie

Windykacja

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w sądowej windykacji należności, Kancelaria oferuje bardzo szeroki zakres usług związanych z dochodzeniem wierzytelności od dłużników. Dodatkowo w toku wielu lat działalności, Kancelaria starannie wyselekcjonowała kancelarię komorniczą, z którą stale współpracuje. Kryterium wyboru była skuteczność, aktywność działania i profesjonalne podejście do zleconych postępowań egzekucyjnych.

Od momentu przyjęcia zlecenia, Kancelaria wykonuje szereg czynności, mających na celu odzyskanie należności.

 • W pierwszej kolejności pracownicy kancelarii dokonują uaktualnienia i sprawdzenia danych dłużnika, poprzez uzyskanie wypisów z ewidencji działalności gospodarczej, Krajowego Rejestru Sądowego i innych.
 • Następnie gromadzona jest pełna dokumentacja procesowa, sporządzane są wymagane prawem pisma procesowe (np. wezwania do zapłaty, pozew).
 • Na życzenie Klienta, Kancelaria może w tym miejscu podjąć negocjacje z dłużnikiem, w zakresie dobrowolnej spłaty długu, które mogą zostać zakończone sporządzeniem profesjonalnego, prawnie wiążącego porozumienia.
 • Kolejnym etapem ( w przypadku nie zawarcia porozumienia) jest złożenie pozwu w imieniu Klienta do właściwego sądu i nadzór nad dalszym postępowaniem sądowym w tym uczestnictwo w rozprawach.
 • W przypadku skierowania sprawy przez sąd do mediacji, uczestniczenie w tym postępowaniu. W razie konieczności także udział w postępowaniu odwoławczym.
 • Po uzyskaniu tytułu wykonawczego (pozytywnego rozstrzygnięcia sądu) następuje etap egzekucji komorniczej.

Postępowanie to obejmuje :

 • sporządzenie prawidłowego pod względem formalno – prawnym wniosku egzekucyjnego.
 • złożenie przygotowanych dokumentów do kancelarii komorniczej poparte dalszym nadzorem kancelarii nad toczącym się postępowaniem
 • stałe monitorowanie toczącego się postępowania egzekucyjnego oraz wspomaganie działań wybranego komornika.

Uwaga

Zakończenie egzekucji komorniczej postanowieniem o stwierdzeniu jej bezskuteczności nie zawsze jest definitywnym zakończeniem windykacji.

Kancelaria posiada szerokie doświadczenie w zakresie wszczynania i prowadzenia postępowań w zakresie przeniesienia odpowiedzialności za długi spółki na członków jej zarządu. Pozytywne zakończenie takiego procesu pozwala na dalszą windykację, tym razem z majątku osobistego członka zarządu spółki.

Kancelaria reprezentuje Klientów w sprawach karnych przeciwko dłużnikom celowo wyzbywającym się majątku.

Postępowanie to obejmuje w szczególności:

 • sporządzenie zawiadomienia do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa
 • reprezentację Klienta, jako pokrzywdzonego, w postępowaniu przed organami wymiaru sprawiedliwości
 • reprezentację Klienta przed Sadem, w postępowaniu sądowym ( po wniesieniu przez prokuraturę aktu oskarżenia do sądu).

Polski kodeks i procedura cywilna przewiduje również możliwość wniesienia tzw skargi pauliańskiej.

Jest to specjalny rodzaj sprawy sądowej – cywilnej, prowadzonej w sytuacji, gdy dłużnik celowo wyzbywa się majątku ( np. darowuje komuś z rodziny mieszkanie, które jest jego jedynym majątkiem). W takiej sytuacji, możliwe jest żądanie aby sąd uznał czynność prawną (w podanym przykładzie – akt darowizny) za bezskuteczne wobec wierzyciela (Klienta kancelarii). Uzyskanie pozytywnego rozstrzygnięcia sądu pozwala na prowadzenie w dalszym etapie egzekucji z majątku, którego dłużnik próbował się wyzbyć.

Postępowanie polega na :

 • dokonaniu analizy prawnej co do dopuszczalności wniesienia skargi pauliańskiej
 • zgromadzeniu wymaganej prawem dokumentacji, w tym dokumentacji procesowej
 • sporządzeniu pism procesowych, w tym pozwu
 • złożeniu wymaganych dokumentów do właściwego sądu
 • reprezentacja Klienta przed sądem, i w razie potrzeby w postępowaniu odwoławczym