Tomasz Baszkowski - radca prawny, kancelaria prawna Poznań
Profesjonalne usługi i wieloletnie doświadczenie

Tolerowanie przez pracodawcę niedopuszczalnych zachowań w zakładzie pracy ma być nieopłacalne.

21
08
2017

Mobbing jest zjawiskiem spotykanym w zakładach pracy wcale nie tak rzadko.  Obowiązujące przepisy, w szczególności kodeks pracy, nakazuje mobbingowi przeciwdziałać. Jeśli pracodawca do tych regulacji się nie stosuje, pracownikowi należy się zapłata. Należności trzeba dochodzić na drodze sądowej, z powództwa cywilnego. Z uwagi na konieczność wykazania zasadności powództwa, udowodnienia istnienia faktów, odpowiedniego przedstawienia dowodów przed sądem, rekomendujemy w tym zakresie co najmniej konsultację z profesjonalnym pełnomocnikiem.

Dnia 8 sierpnia 2017 r. Sąd Najwyższy wydał orzeczenie ( wyrok w sprawie I PK 206/16) , ważne zarówno dla pracodawców, jak i pracowników. W motywach rozstrzygnięcia, Sąd podał, że prawo pracy kieruje się innymi celami niż kodeks cywilny. Ma gwarantować zachowanie zdrowia przez pracownika. Dlatego zadośćuczynienie za mobbing ma nie tylko zrekompensować krzywdę, ale też wychowywać i odstraszać. Sama kwota może być zaś ustalana w relacji do wynagrodzenia mobbowanego.

W judykaturze Sądu Najwyższego dotychczas nie wskazywano, iż zadośćuczynienie za mobbing ma pełnić nie tylko funkcję kompensacyjną, ale też prewencyjną i wychowawczą. Pracodawca ma zatem odczuć wypłatę zadośćuczynienia. Powinien się jej obawiać. Niższe zadośćuczynienie powinno być więc wypłacane pracownikowi małej firmy, wyższe w większej. Te same reguły będą dotyczyć zadośćuczynienia za dyskryminację.

Obowiązujące przepisy dotyczące mobbingu mogą się wkrótce ulec zmianie.  Dnia 2 czerwca br. wpłynął do Sejmu prezydencki projekt nowelizacji kodeksu pracy. Zgodnie z nowymi uregulowaniami, pracownik będzie mógł żądać odszkodowania bez konieczności rozwiązywania stosunku pracy, czy udowadniania uszczerbku na zdrowiu. Pracownicy będą mogli skorzytać z szerszej ochrony i licznych ułatwień w dochodzeniu roszczeń na drodze sądowej. Projekt przewiduje przyznanie pracownikowi prawa do dochodzenia odszkodowania, gdy wskutek tego typu działań poniesie szkodę. Obecnie obowiązująca regulacja dopuszcza możliwość dochodzenia odszkodowania, wyłącznie po uprzednim rozwiązaniu (z podaniem mobbingu jako okoliczności uzasadniającej) umowy o pracę przez pracownika. Tym samym, nie może żądać odszkodowania od pracodawcy, jeżeli wciąż pozostaje z nim w stosunku pracy. Roszczenie w świetle obowiązujących uregulowań nie przysługuje, jeśli to pracodawca zainicjuje rozwiązanie stosunku pracy. Uznać zatem należy, iż projektowane zmiany rozszerzają zakres uprawnień pracowniczych, przy czym mogą one dziłać jako narzędzie prewencyjne.

Zagadnienia prawa pracy są jednymi z wielu, którymi zajmuje się nasza Kancelaria. Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.