Tomasz Baszkowski - radca prawny, kancelaria prawna Poznań
Profesjonalne usługi i wieloletnie doświadczenie

Pozew zbiorowy

Radcowie prawni i adwokaci kancelarii „Paragraf” w związku z ustawą z 17 grudnia 2009r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym i szerokim zainteresowaniem Klientów przedstawiają poniżej podstawowe zasady, dotyczące sporządzenia i dochodzenia roszczeń w ramach tzw pozwów zbiorowych.

Podstawowe zasady:

 • roszczenia muszą być jednego rodzaju
 • co najmniej 10 osób zainteresowanych
 • roszczenia muszą być oparte na tej samej lub takiej samej podstawie faktycznej

Zakres przedmiotowy:

 • sprawy o roszczenia o ochronę konsumentów
 • z tytułu odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny
 • z tytułu czynów niedozwolonych, z wyjątkiem roszczeń o ochronę dóbr osobistych

W sprawach o roszczenia pieniężne:

 • postępowanie grupowe jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy wysokość roszczenia każdego członka grupy została ujednolicona przy uwzględnieniu wspólnych okoliczności sprawy (może to nastąpić w podgrupach liczących co najmniej 2 os jeśli nie ma możliwości ujednolicenia roszczenia w całej grupie)
 • powództwo można ograniczyć do żądania ustalenia odpowiedzialności pozwanego (wówczas powód nie musi wykazać interesu prawnego w ustaleniu)
 • ciężar udowodnienia przynależności członka do grupy spoczywa na powodzie (w innych wystarczy uprawdopodobnienie)

Właściwość sądu

Zawsze właściwy jest Sąd Okręgowy

Reprezentant grupy:

 • to on wytacza powództwo
 • prowadzi postępowanie w imieniu własnym, na rzecz wszystkich członków grupy
 • reprezentantem grupy może być osoba będąca członkiem grupy lub powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów w zakresie przysługujących im uprawnień
 • każdy z członków grupy musi wyrazić zgodę co do osoby reprezentanta

W tego typu postępowaniu obowiązuje przymus adwokacko radcowski. Powyższe oznacza, że pozwu zbiorowego nie można skutecznie wnieść nie ustanawiając w sprawie pełnomocnika będącego adwokatem lub radcą prawnym.

Zgoda więcej niż połowy członków grupy jest potrzebna do:

 • cofnięcia pozwu,
 • zrzeczenia się lub ograniczenia roszczenia
 • zawarcia ugody

Opłaty:

 • opłata stosunkowa w sprawach o prawa majątkowe dochodzone w postępowaniu grupowym wynosi 2 % wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia, jednak nie mniej niż 30 złotych i nie więcej niż 100 000 złotych
 • opłatę stałą w kwocie 600 złotych pobiera się od pozwu o ochronę praw niemajątkowych